• jQuery Image slider
 
 

เรื่องแจ้งให้ทราบจากฝ่ายเภสัชกรรม
   
   
ระบบยา
 
Drug Interaction
 
DUE
 
HADdoc
 
Medication Reconciliation
 
บริหารจัดการความคลาดเคลื่อนทางยา
     
บัญชียาโรงพยาบาลสุโขทัย ปีงบประมาณ 2559
 
ปกบัญชียาโรงพยาบาลสุโขทัย
 
สารบัญ
 
บัญชียาโรงพยาบาลสุโขทัย ปีงบประมาณ 2559.1
   
แนวทางปฏิบัติในการใช้ยาสำหรับแพทย์
 
ขนาดยาในเด็กที่ใช้บ่อยโรงพยาบาลสุโขทัย
 
แบบฟอร์มยาสั่งซื้อพิเศษ
 
แบบฟอร์อมประกอบการสั่งใช้ยากลุ่ม statins ที่อยู่นอกบัญชียาหลักแห่งชาติ
 
ใบขออนุมัติใช้ยาAlbumin
 
ใบขออนุมัติใช้ยาCefipime
 
ใบขออนุมัติใช้ยาSildenafil
 
รายการยาที่ต้อง มีใบข้อบ่งชี้ Indication ก่อนสั่งจ่าย
 
รายการยาที่ถูกกำหนดต้องทำ DUE จากกระทรวง
 
รายการยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติที่ไม่สามารถจ่ายฟรีได้
   
แนวทางปฏิบัติในการใช้ยาสำหรับพยาบาล
 
ความคงตัวและการบริหารยา
 
แนวทางการบริหารยาฉีดโรงพยาบาลสุโขทัย
 
แนวทางปฏิบัติการใช้อักษรย่อในการเขียนชื่อยา และคำสั่งใช้ยา
 
แนวทางปฏิบัติเพื่อลดความคลาดเคลื่อนทางยากลุ่ม LASA
 
แนวทางปฏิบัติยากลุ่ม HAD
 
รายการยาที่ควรเก็บในตู้เย็น 2-8องศา รายการยาที่ต้องป้องกันแสง ในบัญชียาโรงพยาบาลสุโขทัย
 
รายการยาที่ห้ามบด เคี้ยว หรือทำให้เม็ดยาแตก รพ.สุโขทัย