• jQuery Image slider
  • jQuery Image slider
  • jQuery Image slider
 
  .
งานประชาสัมพันธ์
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
ฝ่ายการเงินและพัสดุ
ห้องสบายใจ
ธนาคารเลือด (BloodBank)
งานทันตกรรม
คลินิกนมแม่
ห้องสมุด (Library)
บริหารจัดการองค์ความรู้ (KM)  
  .
โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย
โรงพยาบาลสวรรคโลก 
โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย
โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย
โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม
โรงพยาบาลคีรีมาศ
โรงพยาบาลกงไกรลาศ
โรงพยาบาลศรีนคร
 
 
Username :
Password :
  .
หัวข้อประกาศ/ประชาสัมพันธ์
วันประกาศ
โรงพยาบาลสุโขทัยเปิดรับสมัครทุนแพทย์ประจำบ้าน รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558
2014-09-01
[1]
 
  .
หัวข้อประกาศ/ประชาสัมพันธ์
วันประกาศ
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลวัตต์
2014-12-16
ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารโภชนาการ
2014-11-28
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหาร)
2014-11-25
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
2014-11-24
ร่างขอบเขตงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง
2014-11-10
สอบราคาซื้อกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตัล
2014-10-28
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาล้างและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
2014-10-21
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงจอดรถจักรยานยนต์เป็นอกาคารเอนกประสงค์
2014-10-06
ประกาศสอบราคาซื้อ ชุด SUB POWER SUPPLY UNIT
2014-10-03
ประกวดราคาซื้อเครื่องผ่าตัดต้อกระจกด้วยความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง
2014-10-02
 
  .
หัวข้อประกาศ/ประชาสัมพันธ์
วันประกาศ
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 ตำแหน่ง
2014-12-19
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
2014-12-19
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล,พนักงานบริการ
2014-12-03
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
2014-12-02
ประกาศรับสมัคร พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
2014-11-26
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก เป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เภสัชกรและพยาบาลวิชาชีพ
2014-11-25
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเภสัชกร
2014-10-24
รับย้ายราชการ
2014-10-17
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ,ตำแหน่ง เภสัชกร
2014-10-07
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ 4 อัตรา
2014-09-22