• jQuery Image slider
  • jQuery Image slider
  • jQuery Image slider
 
 
งานประชาสัมพันธ์
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
ฝ่ายการเงินและพัสดุ
ห้องสบายใจ
ธนาคารเลือด (BloodBank)
งานทันตกรรม
คลินิกนมแม่
ห้องสมุด (Library)
บริหารจัดการองค์ความรู้ (KM)
 
 
Username :
Password :
 
โรงพยาบาลสุโขทัยเปิดรับสมัครทุนแพทย์ประจำบ้าน รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558
สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน จำนวน 1 ทุน สนใจติดต่อสอบถามได้ที E-mail. jsrijam2008@gmail.com
1. ประกาศสอบราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ TOSHIBA 20
2. ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
3. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่ง.นักวิชาการคอมพิวเตอร์
5. ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (Main Switch) 03/07/2557
6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 08/07/2557
7. สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 16/07/2557
8. ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา 28/07/2557
9. ประกวดราคาซื้อยา 28/07/2557 28/07/2557
10. สอบราคาซื้อน้ำยาชุดตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด 28/07/2557
11. ประกาศสอบราคาซื้อน้ำยาตรวจอิเล็คโตรไลท์ 29/07/2557
12. ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (Anesthetic Machine พร้อม CVS Monitor) 31/07/2557
13. ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงส้วมผู้พิการ ของ รพ.สต. ตาลเตี้ย 01/08/2557
14. ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร ของ รพ.สต. ปากพระ 01/08/2557
15. ประกาศสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ Microdebrider 04/08/2557
16. รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข ระดับปฎิบัติงาน
      04/08/2557
17. รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง เภสัชกร ระดับปฏิบัติการ
       และนักกายภาพบำบัด ระดับปฎิบัติการ 04/08/2557
18. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรร พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 04/08/2557
19.ขยายเวลารับสมัคร ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนนวน 1 ตำแหน่ง 06/08/2557
20 ประกาศรับสมัคร พนักงานราชการ ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงาน เครื่องคอมพิวเตอร์
     13/08/2557
21. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข ระดับปฏิบัติงาน
     15/08/2557
22. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่ง เภสัชกร ระดับปฏิบัติการ และ นักกายภาพบำบัด
      ระดับปฏิบัติการ 15/08/2557
23. ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ให้บริการด้านข้างตัวอาคาร ของ รพ.สต. ปากแคว 20/08/2557
24. ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ฟัน 21/08/2557
25. ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร รพ.สต. บ้านเพชรไฝ 25/08/2557
26. ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจ 25/08/2557
27. ประกาศการขึ้นบัญชี จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน 26/08/2557
28. ประกาศการขึ้นบัญชี ต. เภสัชกรปฏิบัติการและตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ 26/08/2557
29. ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร 28/08/2557
30. ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ 28/08/2557
31. ประกาศรับสมัครพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 3/09/2557
32. ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกรรม 22/09/2557
33. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ 4 อัตรา 22/09/2557
34. ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องผ่าตัดต้อกระจกด้วคลื่นความถี่สูง 23/09/2557
35. ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องละลายพลาสม่าแช่แข็ง 24/09/2557
36. ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร 25/09/2557
37. ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวัดเลนส์แก้วตาเทียมด้วยเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง 29/09/2557
38. ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 3 หัวตรวจ 30/09/2557
39. ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องผ่าตัดต้อกระจกด้วยความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2/10/2557
40. ประกาศสอบราคาซื้อ ชุด SUB POWER SUPPLY UNIT 3/10/2557
41. สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงจอดรถจักรยานยนต์เป็นอกาคารเอนกประสงค์ 6/10/2557
42. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ,ตำแหน่ง เภสัชกร 7/10/2557
43. รับย้ายราชการ 17/10/2557
44. ประกาศสอบราคาจ้างเหมาล้างและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 21/10/2577